Τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας μαθημάτων

Η βαθμολογία των μαθημάτων γίνεται στην κλίμακα 0-10, και επιτυχής θεωρείται η βαθμολογία από 5 έως 10. Η τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα αποτελεί τη συνισταμένη της απόδοσης, που επιτυγχάνει ο φοιτητής 1) στις ασκήσεις και/ή εργαστήρια, 2) στην ενδιάμεση εξέταση (Mid–Term Exams), όπου υπάρχει, και 3) στην τελική γραπτή και/ή προφορική εξέταση.

Υπάρχει μια εξεταστική περίοδος ανά εξάμηνο μαθημάτων, η οποία γίνεται  τις δύο πρώτες εβδομάδες μετά τη λήξη των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου. Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους Διδάσκοντες  εντός μιας εβδομάδας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης.