Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής ΔΕ. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής ΔΕ ισοδυναμεί σε άλλες 30 μονάδες.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν τη ροή που θα ακολουθήσουν στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου, στη δήλωση εγγραφής μαθημάτων τους. Αλλαγή ροής επιτρέπεται να γίνει μόνο μία φορά, κατά τη διάρκεια των σπουδών, με αίτηση του ενδιαφερόμενου μεταπτυχιακού φοιτητή, η οποία θα εξετάζεται από την ΕΔΕ.

Στο ΔΠΜΣ ΕΜΕ δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέξουν από ένα σύνολο μαθημάτων που διακρίνονται σε υποχρεωτικά ροής (Υ), υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ροής (ΚΕΥ) και ελεύθερης επιλογής (Ε).

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής:

  • Παρακολουθεί τα 2 υποχρεωτικά της ροής (ECTS=2X8=16).
  • Επιλέγει από 4 μέχρι 6 υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ροής (ECTS=από 4X6=24 μέχρι 6Χ6=36).
  • Επιλέγει 1 από τα μαθήματα που προσφέρουν οι συνεργαζόμενες Σχολές.
  • Συμπληρώνει τα υπόλοιπα ECTS, ώστε να καλύψει τα απαιτούμενα 30 ECTS κάθε εξαμήνου επιλέγοντας από τη λίστα των υπόλοιπων προσφερόμενων μαθημάτων. Επίσης μπορεί ο φοιτητής, μετά από συνεννόηση με τον σύμβουλο σπουδών και έγκριση της αίτησής του από την ΕΔΕ, να ζητήσει να παρακολουθήσει μέχρι δύο το πολύ μαθήματα από άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή ΔΠΜΣ, τα οποία εμπίπτουν στο περιεχόμενο του παρόντος ΔΠΜΣ και είναι συμβατά με αυτό.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα ανά ροή είναι:

 

Ροή Α:  Συναρτησιακή Ανάλυση, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Ροή Β: Αριθμητική Ανάλυση, Πεπερασμένες Διαφορές & Πεπερασμένα Στοιχεία για ΜΔΕ

Ροή Γ: Πιθανότητες, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

Ροή Δ: Αλγόριθμοι, Μαθηματική Λογική

Ροή Ε: Γεωμετρική Τοπολογία, Άλγεβρα