Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον πρέπει να είναι από τα υποχρεωτικά ή έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 27 διδακτικές μονάδες, εκ των οποίων οι 10 τουλάχιστον διδακτικές μονάδες να αντιστοιχούν σε  υποχρεωτικά μαθήματα, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να του ορισθεί τριμελής εξεταστική επιτροπή και το θέμα  της διπλωματικής εργασίας.

Η κατάθεση και υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Εργασίας θα γίνεται, αφού έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία εξέτασης των εννέα (9) μαθημάτων ή ισοδύναμα έχει επιτευχθεί η κάλυψη 40 τουλάχιστον δ.μ. με τις ανάλογες πρϋποθέσεις. Το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να ανήκει στην ροή που έχει επιλέξει ο φοιτητής.