Μαθήματα

Οργάνωση των Μαθημάτων : 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, συνολικά, κάθε σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε εννέα (9) τουλάχιστον μαθήματα (είναι ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που απαιτείται για την κάλυψη των 40 διδακτικών μονάδων). Τα μαθήματα, που περιέχει το πρόγραμμα, αναλύονται σε μαθήματα κορμού, μαθήματα ειδίκευσης και μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
Τα μαθήματα κορμού ή άλλως Υποχρεωτικά Μαθήματα είναι συνολικά επτά. Όλοι οι σπουδαστές για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τρία (3) τουλάχιστον από τα μαθήματα κορμού. Δύο μαθήματα της ροής που επιλέγουν και ένα από τα υπόλοιπα.
Τα μαθήματα ειδίκευσης (επιλογής) είναι κατανεμημένα ανά ροή. Όλοι οι σπουδαστές για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τρία (3) τουλάχιστον από τα μαθήματα ειδίκευσης της ροής που έχουν επιλέξει.
Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής δεν συνδέονται υποχρεωτικά με τη ροή, που έχει επιλεγεί. Όλοι οι σπουδαστές για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τρία (3) τουλάχιστον μαθήματα ελεύθερης επιλογής τα οποία μπορούν να επιλεγούν ελεύθερα από τα μαθήματα όλων των ροών.
Όλοι οι σπουδαστές για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται επίσης να εξεταστούν επιτυχώς σε ένα τουλάχιστον μάθημα από τα μαθήματα που προσφέρονται από τις συνεργαζόμενες Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.
Σημειώνεται ότι το προπτυχιακό μάθημα «Πιθανότητες» του 5ου εξαμήνου της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. θεωρείται προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού μαθήματος «Πιθανότητες» του Δ.Π.Μ.Σ. Επομένως όσοι φοιτητές προτίθενται να παρακολουθήσουν το παραπάνω μεταπτυχιακό μάθημα οφείλουν να παρακολουθήσουν παράλληλα και να εξεταστούν επιτυχώς στο αντίστοιχο προπτυχιακό μάθημα της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., εκτός και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αντίστοιχο μάθημα Τμήματος άλλου Α.Ε.Ι..

Τα υποχρεωτικά μαθήματα ανά ροή είναι:

  • Ροή Α: Ανάλυση και Διαφορικές Εξισώσεις
  1. Συναρτησιακή Ανάλυση
  2. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
  • Ροή Β: Υπολογιστικά Μαθηματικά
  1. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
  2. Αριθμητική Ανάλυση
  • Ροή Γ: Στατιστική και Πιθανότητες
  1. Πιθανότητες
  2. Στοχαστικές Ανελίξεις

Υπάρχει ακόμη το υποχρεωτικό μάθημα «Θεωρία Μέτρου» που είναι ελεύθερο.

Μέθοδοι Διδασκαλίας :

Η μέθοδος διδασκαλίας είναι κατά βάση η από καθ’ έδρας διδασκαλία, αλλά έχει συμπεριληφθεί στην διδακτική διαδικασία και η χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων (χρήση υπολογιστών και προβολικών). Σε πολλά μαθήματα και σε μαθήματα που έχουν και εργαστήριο γίνεται ευρύτατη χρήση υπολογιστικών πακέτων (Mathematica, Maple, Matlab, MathStat, StatGraph, etc).

Στην αρχή κάθε εξαμήνου δίνεται εκτενής βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), που προσφέρει στους σπουδαστές τις τελευταίες εξελίξεις στο αντίστοιχο αντικείμενο. Ας σημειωθεί, ότι σε αρκετά από τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ., η Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. είναι αρκετά πλήρης, μέσω του προγράμματος πολλαπλής βιβλιογραφίας από χρηματοδοτήσεις του ΕΠΕΑΕΚ.

Επίσης πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου ορίζεται συνάντηση των καθηγητών με τους φοιτητές και γίνεται συζήτηση και παρουσίαση της ύλης κάθε μαθήματος από τους διδάσκοντες, για ενημέρωση των φοιτητών και για διευκόλυνσή τους στην επιλογή και δήλωση των μαθημάτων.

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία Μαθημάτων : 

Η βαθμολογία των μαθημάτων γίνεται στην κλίμακα 0-10, και επιτυχής θεωρείται η βαθμολογία από 5 έως 10. Η τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα αποτελεί τη συνισταμένη της απόδοσης, που επιτυγχάνει ο φοιτητής 1) στις ασκήσεις και/ή εργαστήρια, 2) στην ενδιάμεση εξέταση (MidTerm Exams), όπου υπάρχει, και 3) στην τελική γραπτή και/ή προφορική εξέταση.

Υπάρχει μια εξεταστική περίοδος ανά εξάμηνο μαθημάτων, η οποία γίνεται  τις δύο πρώτες εβδομάδες μετά τη λήξη των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου. Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους Διδάσκοντες  εντός μιας εβδομά­δας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης. Οποιαδήποτε άλλα θέματα σχετικά με την εξεταστική διαδικασία επιλύονται από την Ε.Δ.Ε.. Οι αποτυχόντες σε μαθήματα μπορούν να επανεγγραφούν τον επόμενο χρόνο στα ίδια (ή και σε διαφορετικά, αν πρόκειται για επιλογής) μαθήματα.

Αν ο Μ.Φ. έχει παρακολουθήσει μαθήματα άλλου αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, μπορεί να του αναγνωριστούν δύο το πολύ αντίστοιχα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. με τις αντίστοιχες διδακτικές μονάδες, μετά από αίτησή του, εισήγηση του Διδάσκοντα και απόφαση της Ε.Δ.Ε..

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές 5-ετούς φοίτησης προπτυχιακών σπουδών με διπλωματική εργασία, δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους στην Ε.Δ.Ε., να τους αναγνωριστεί ένα μεταπτυχιακό μάθημα με τις αντίστοιχες διδακτικές μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το μάθημα αυτό θα έχει άμεση συνάφεια με την διπλωματική τους εργασία.

Στα μαθήματα αυτά, που αναγνωρίζονται, δεν ορίζεται βαθμός και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού του Μ.Δ.Ε..

Η αντιστοίχιση διδακτικών μονάδων σε κάθε ένα  από τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών γίνεται με τον ακόλουθο κανόνα:

Σε καθένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα θα αντιστοιχούν 5 διδακτικές μονάδες. Στα μαθήματα με 3 ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα θα αντιστοιχούν  4 διδακτικές μονάδες και στα μαθήματα με 4 ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα θα αντιστοιχούν 4,5 διδακτικές μονάδες.